amdanom ni gwethgareddau

Newyddion
Canolfan Awyr Agored Daerwynno

Holwch am y diweddaraf. Croeso ichi gysylltu â ni trwy anfon neges ebost, daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

 
 

Croeso i’n gwefan

Daerwynno Yn Sioe Brenhinol Llanelwedd

 Gawsom ddiwrnod hyfryd yn ny sioe heddiw gyda’r gwirfoddolwyr i gyd yn helpu i wneud wood cookies gyda llawer o bobl ifanc.  \felly diolch yn fawr iawn i Oliver, Isabel, Jacob,Kayleigh, Iago, Mabon, Ifan, abbie, Dylan, Llois, Cadi, Louise, Beca,Rhys, Gracie may, Ollie, carys, Rhys, Ellie, Lucy, Emma, Lewys, Erin, Swyn, Alice, Grace, Giain, Ella, Taliesin, Cadog, Jay, Alaw, Sara, Hari, Begw, Lil, Ed, Matthew, Nia, Gethin, Ellee, Jay, Eluned, Efa, Cai, Sam, Owen, Dafi, Keisha, Harvey, Jack, Charlotte, Oliver, Mostyn, Ashley, Lexi, Billy, Ella, Sam, Freya, Izzy, Thomas, Sam, Harry, Oliver, Ava, Cadi, Natasha, Elen, Goronwy, Elan, Jacob, Gwen, Ruth, Hannah, Ffion, Lliwen, Sara, Tia, Edward, Lucy, Natasha, Keira, Ellie, Ryan, Holly, Millie, Kyan, Ralph, Hannah, Luke, Jess, Maude, Megan, Rohan, Celyn, Sophie, Sian, Llewelyn, Rebecca, Leilani,Rhys, Lily, Rhys, Daniel, Lowri, Moli, Ynyr, Cari, Charlotte, Lily, Elgan, Owain, Siwan, Megan, William, Ellie, faye, George, Charlie, Morgan, Abbie, Sarah, Lily, Scarlett, James dean, Bonnie Blue, Melanie, Jake, Hela, Lleuwen, Cari, Anna, Mali, Rosa, Mali, Eggy, sebby, Ruben, izzy, Bart, Caron, Efan, Anna, Rocco, Sarah, Anna, charlotte, Menna, Anna Mae, Llinos, Llio, Archie, Macey, Courtney, jack, Yazmin, Tiegan, Gwion, Catrin acEinir am ymuno  â ni.  Roeddech yn grwp creadigol iawn..  Diolch yn fawr iawn i.r gwirfoddolwyr am ddiwrnod mor llwyddianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Gwyliau'r Haf

Yn ystod yr wythnos gyntaf y gwyliau croesawen nir Grŵp Rhieni a Gofalwyr Rhondda Cynon Taf. Yn y bore, cymerodd y grŵp iau rhan yn y llwybr Gruffalo ac yna gwneud gysgod yn ogystal â rhywfaint o waith crefft wrth iddynt gwneud y llygoden o'r stori Gruffalo gan ddefnyddio deunyddiau naturiol.

Yn y prynhawn, cymerodd y grŵp hŷn rhan mewn dringo a chanwio ac roedd amser da wedi cael gan bawb yn yr heulwen.

Ers hynny, mae'r Ganolfan wedi cael ei llogi i grŵp a oedd yn gwneud ffilm ac felly roedd ein gwirfoddolwyr yn gallu carl tdipyn o egwyl i ailwefru eu batris i ddechrau yn ôl eto yr wythnos hon unwaith eto gyda Grŵp Rhieni a Gofalwyr Rhondda Cynon Taf.

Ar ddydd Sadwrn Awst 4ydd gwelwyd Daerwynno yn y Big Bite ym Mhontyprtidd ym mhabell Iechyd a Lles, lle roedden ni yn cynnig cyfle i bawb i wneud medal pren ei hun. Roedden ni yn brysur drwy'r dydd.

Dydd Sadwrn Gorffennaf 14ydd Diwrnod Agored ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr
Am ddiwrnod gwych!  Er bod y tywydd yn anwadal, i ddweud y lleiaf, roedd dros 40 o bobol yn bresennol.  Ynghyd â'r criw arferol o wirfoddolwyr ffyddlon, roedd llawer o bobl  eraill yno i roi help llaw i gwblhau nifer o dasgau yr oedd eu hangen i’w wneud. Diolch i Cyril am strimio’r llwybrau s’yn nawr yn edrych yn daclus. Aeth e hefyd i Eglwys St Gwynno i strimio llwybr er mwyn gwneud mynediad i'r toiled yn haws.

Gweithiodd Paul a'i fechgyn i wneud lwybr mwy hygyrch, cloddiodd  Mike, Howard ac Alan ffos er mwyn dargyfeirio pibell.  Taclusodd Jill a'i hwyrion, gyda chymorth Alan o amgylch ein coed newydd eu plannu trwy dorri’r glaswellt. Chwynnodd Hannah y pwll gyda chymorth Ffion. Roedd Lowri ac Eirlys wedi golchi holl sosbenni a phadelli ac wedi ’u storio yn y cynwysyddion newydd tra pheintiodd Rob a Howell ddau o'r waliau.  Cadwyd y tegell yn berwi gan Gwyneth, Eirlys a Lowri a gwnaethon nhw gwpanau diddiwedd o de a choffi i bawb. Llifwyd metel hir i mewn i ddarnau hylaw gan Wynford a Richard ‘u storiwyd i ffwrdd  tra roedd Dylan a Brenin yn llenwi a gwthio whilber llawn o flawd llif i wellau’r llwybrau  gerllaw y pwll.
Yn ystod y dydd, roedd Jill a Wynford yn dysgu plant ac oedolion a oedd yn dymuno dringo a roedd Hannah a Richard yn rhoi gwersi caiacio i unrhyw un sa oedd yn dymuno rhoi cynnig arni. Braf oedd croesawu cynghorydd Elaine Williams a'i gŵr i'r ganolfan eto yn ogystal â chynghorwyr Robert Davies a Howard Osborne a ymgymerodd nifer o'r tasgau yn ogystal â chymryd rhan mewn sesiwn caiacio. Roedd Kath, Stacy ac Aneira  a'u teuluoedd wedi mwynhau'r diwrnod. Beth oeddwn i wedi ei wneud? Wel, helpais ailblannu y derw brenhinol oherwydd roedd ei safle gwreiddiol ddim yn addas a gofalais am Brychan tra roedd ei fam a thad yn ymgymryd â rhai tasgau yn ogystal â rhoi cynnig ar caiacio!
Diolch i bawb a ddaeth draw i helpu ac dwi’n ymddiheuro os dwi wedi gadael dy enw oddi ar restr pobl a oedd yno.

 

Ysgol Gyfun Llanhari Dydd Gwener Gorffennaf 13eg,

Roedden ni wedi gweithio gyda grŵp o 13 o ddisgyblion blwyddyn 10 o Llanhari.Cymerodd y disgyblion rhan mewn adeiladu tîm a chaiacio yn y bore ac yn y prynhawn cawsant eu herio i wneud dau rafftiau i hwylio ar draws y pwll ac yn ôl! Roeddent i gyd wedi cwympo mewn ar un adeg neu'i gilydd  Roeddent i gyd wedi  mwynhau eu phrofiad a rhaid  i mi  rhoi diolch i Anwen ac Iolo am eu brwdfrydedd a chefnogaeth ar gyfer ein Canolfan,

Ysgol Merched Aberdâr

Roedd y sioe yn teithio unwaith eto heddiw. Aethom ni i Ysgol Merched Aberdâr Roeddem yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 8 yn eu hannog nhw i gyd-weithio a chyfathrebu gyda'u gilydd wrth iddynt geisio cwblhau'r heriau amrywiol yr ydym wedi eu gosod . Cafwyd diwrnod llwyddiannus unwaith eto.

Men Behaving Dadly

Y prynhawn yma mae ein gwirfoddolwyr wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Treorci i wneud sialensiau tîm gyda'r grŵp Men Behaving Dadly (grŵp o dadau a'u plant). Mae cyfanswm o 9 tadau a 12 o blant wedi cymryd rhan ac roedd yn hyfryd gweld y cydweithio rhwng y tadau a'u plant ifanc. Rydym wedi mwynhau ein hunain hefyd.

Parti Pen-blwydd George

Teithiodd George a phump o'i ffrindiau ynghyd â'i Dad a Mam a ffrind i'r teulu ar draws y ffin o Bryste i gael ei parti pen-blwydd yn y Ganolfan. Maent wedi cael diwrnod gweithgaredd cofiadwy lenwi a oedd yn cynnwys sialensiau tîm, dringo a chaiacio.

 

 

 

 

Mawrth 2012

27fed Mawrth

Ddoe a heddiw rydym wedi croesawu'r ddau grwp olaf o Ysgol Uwchradd Pontypridd. Roedd y rhain yn bennaf yn ddisgyblion a oedd wedi dymuno dychwelyd i wneud mwy o waith gwirfoddol . Mae eu cyfraniad at wella'r amgylchedd o gwmpas y Ganolfan wedi bod yn wych ac fel canlyniad mae gennym yn awr safle fwydo adar, mynediad gamfa, guddfan gwylio adar, llwybr llydan a diogel o amgylch y pwll, dros 400 o goed newydd wedi eu plannu a mae Eglwys St Gwynno wedi elwa o 'litterpick' a'r 60 coeden sydd wedi cael eu plannu o amgylch ei safle parcio . Mae eu gwaith wedi bod o fudd mawr i'r holl ddefnyddwyr Canolfan. Diolch yn fawr iawn i Mr Paul Marenghi am dod â'r disgyblion i'r Canolfan ac am ei gefnogaeth trwy gydol y prosiect.

Wythnos yn dechrau 26 Mawrth

Yr wythnos hon rydyn yn dechrau ar diwrnodau olaf 'Y Taith' prosiect a drefnwyd gan Canolfan Daerwynno gyda chyllid gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae'r rhaglen wedi bod yn lwyddiannus iawn gyda dros 40o disgyblion blwyddyn 9 yn cymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm ac oriau gwirfoddol i wella'r amgylchedd o gwmpas y ganolfan.

26 Mawrth

Fandaliaid

Neithiwr cafwyd y Ganolfan ei thorri i mewn a'i fandaleiddio ar ôl ymgais flaenorol y noson cynt. Mae'r fandaliaid wedi chwalu y ty a wedi cychwyn diffoddwyr tân a thaflodd popeth ar y llawr a gadawyd y lle yn anhrefn llwyr. Ar ôl galwad i wirfoddolwyr roedd grŵp mawr wedi troi i fyny ac wedi mynd ati i lanhau, a golchi i lawr popeth yn barod ar gyfer ymwelwyr y dyfodol yn ogystal â gwneud y Ganolfan yn ddiogel. Beth oedd y fandaliaid wedi cyflawni wrth creu y holl llanast - pwy a wyr? Ond rydym ni yn y Ganolfan yn gwybod bod gennym grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr sydd bob amser yn barod i roi help llaw pan fydd pethau'n cael eu hanfon i geisio ni. Diolch yn fawr i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi troi allan i helpu ni heddiw. Rhaid rhoi diolch yn arbennig i Dylan, Cerys a Brenin - tri o'n aelodau ifanc a roddodd y cyfan o'u diwrnod i helpu ni i clirio.

COEDWIG TÂN

Roedd trychineb wedi ei hosgoi neithiwr pan daeth rhedwr at y Ganolfan i ddweud bod tân wedi cael eu cynnau'n fwriadol ger y gronfa ddŵr ac er gwaethaf ei ymdrechion i i ddiffodd y fflaamau roedd y tân wedi mynd yn waeth.. Aeth dau wirfoddolwr o'r Ganolfan ynghyd â'r dyn ifanc i weld os bydden nhw'n gallu diffodd y tân gyda churwyr. FFoniwyd y frigâd dân. Yn ffodus roedd y tri ohonynt wedi llwyddo i ddiffodd y tân a'i stopio o fewn troedfedd o'r ardal goedwig fawr. Tybed oedd y llosgwrwedi meddwl am y perygl cafodd ei achosi i bobl eraill yn y goedwig, gan gynnwys llawer o blant a oedd allan yn cerdded ac yn ogystal â dinistrio coed gwerthfawr a llu o fywyd gwyllt. Llawer o ddiolch i Paul Wells am ei gymorth amhrisiadwy o ran atal tân trychinebusRoedd wyth o ddisgyblion wedi troi i fyny ar y diwrnod gwirfoddoli ynghyd â 10 o oedolion ac maent wedi gweithio'n ddiflino yn ystod y dydd. Rhaid iddyntcael eu canmol am eu egni a brwdfrydedd. Mae rhai yn dychwelyd unwaith eto yr wythnos nesaf i wneud mwy o wirfoddoli. Diolch hefyd, i'r gwirfoddolwyr oedolion sydd hefyd yn gweithio gyda brwdfrydedd i geisio wella 'r amgylchedd

Ar ddydd Gwener roeddeni wedi gyrru i Ysgol Rhydywaun i godi grŵp o ddisgyblion i gymryd rhan yn y prosiect. Roeddent wedi gweithio'n dda i ni . Roedd eu gwaith gwirfoddol yn wych. Roeddent yn torri fa symud pentyrrau o rwbel a charreg i mewnlenwi y ffos. Mae'r disgyblion yn glod i'r ysgol.

Mae disgyblion o Ysgol Uwchradd Pontypridd ddaeth i'r Ganolfan ar ddydd Llun a dydd Iau. Mae rhai disgyblion yn newydd i'r prosiect ond mae eraill wedi gofyn i ddychwelyd. Maent wedi gweithio'n dda yn y sialensiau tîm ac wedi gwneud llawer iawn o waith symud cerrig i lenwi ffos a llifio a thocio canghennau marw, gan wneud y safle yn fwy taclus. Da iawn i'r holl ddisgyblion.

 

Cofiwch y diwrnod gwirfoddoli i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gyfun Rhydywaun ar ddydd Sadwrn 24ydd Mawrth. Cysylltwch â ni os gennych ddiddordeb.

LLongyfarchiadau i dîm rygbi Cymru am ennill y Grand Slam heddiw.

Gwych i groesawu merched Ysgol Rhydywaun i'r Ganolfan ddoe. Roedd eu agwedd at y sialensiau tîm yn arbennig o dda a chydweithion nhw yn dda iawn. Roedd eu gwaith gwirfoddoli yn haeddu clod uchel hefyd. Da iawn merched, mae'r mynedfa yn edrych yn wych ar ôl eich gwaith caled yn symud cerrig a a gwneud y tir yn lefel.

Gwelsom ni aderyn mawr wrth ymyl y pwll mawr - tipyn yn rhy bell i ffwrdd i'w gweld yn glir ond ar ôl i ni edrych ar rhai lyfrau adar mae'n debygol y gallai fod yn gwalch marth

Roedd Gofal wedi mwynhau eu diwrnod yn y Ganolfan heddiw, gan gymryd rhan mewn sialensiau tîm, roedd rhai yn beicio a ac ar ôl cinio daith y rhan fwyaf am dro. Maent i gyd wedi mwynhau eu cinio gyda'i gilydd ac roeddent yn werthfawrogol iawn o'r cawl poeth ar ddiwrnod oer.

Roedd pum hwyaid gwyllt ar y pwll heddiw.

Yr wythnos yn dechrau 12fed Mawrth

Dychwelodd disgyblion Ysgol Uwchradd Pontypridd heddiw ar gyfer sesiwn gwirfoddol arall. Roeddent yn parhau gwaith ddoe o wneud llwybr o amgylch y pwll. Mae ymwelwyr i'r Ganolfan wedi sylwi faint y maent wedi gwella'r amgylchedd.

Dim amser i wylio adar heddiw er i ni weld dau hwyaden wyllt drwy'r niwl y bore yn nofio ar y pwll.

Roedd yn ddiwrnod hyfryd yn y Ganolfan. Roedd y haul yn tywynnu ac roedd y tywydd yn gynnes drwy'r dydd. Roedd disgyblion Ysgol Uwchradd Pontypridd yn gallu cymryd rhan yn y sialensiau tîm heb ei lapio yn gynnes - crysau-t oedd yn drefn y diwrnod. Daniel oedd yr arw ar ôl iddo dod â chinio i bedwar o’r ddisgyblion a oedd wedi anghofio i ddod â brechdanau eu hunain.  Diolch Daniel !
Y prynhawn yma roedd y disgyblion wedi parhau gyda'r gwaith o adeiladu llwybr o amgylch y pwll a hefyd wedi clirio lot o gerrig o’r mynedfa. Plannodd y merched goed helyg o amgylch y guddfan adar a fydd yn rhoi mwy o orchudd iddi. Roedd y disgyblion wedi gweithio'n galed ac yn llawn haeddu y credydau amser byddant yn ei gael am eu gwaith gwirfoddol.

Gwelwyd y pâr o hwyaid Mallard unwaith eto yn nofio ar y pwll mawr

 

Mawrth 9fed

Daeth disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun aton ni heddiw i weithio ar y prosiect CCGC. Roeddent i gyd yn frwdfrydig a chydweithion nhw'n arbennig o dda. Roedd eu gwaith gwirfoddolli yn tacluso'r a gwella'r mynedfa yn ffantastig. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.

Gwelson ni y gnocell fraith fwyaf ar y bwrdd bwydo heddiw yn cystadlu gyda'r aderyn du am fwyd.

Wythnos gwych hyd yn hyn. Mae'r bobl ifanc o Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi rhagori eu hunain yr wythnos hon a'r gwelliannau maent wedi'u gwneud i'r amgylchedd wedi bod yn ardderchog. Mae'r gwaith ar uwchraddio y glannau wrth ymyl y platfform archwilio pwll wedi bod yn wych ac mae'r gwirfoddolwyr yn y Ganolfan wedi mwynhau gweithio gyda'r ddau grŵp.
Gawsom syrpreis heddiw pan cyrhaeddodd grŵp hyfryd o gerddwyr Abercwmboi a ddefnyddiodd y Ganolfan fel eu man cychwyn i fynd am dro am tua ddwy awr cyn iddynt ddychwelyd atom am baned o de.
Ymwelwyr pluog yr wythnos hon  - pâr o hwyaid Mallard sydd wedi mwynhau padlo’n hamddenol ar y pwll!

 

 

Yr wythnos yma rydyn ni'n edrych ymlaen at ymweliad cyntaf Ysgol Gyfun Rhydywaun â'r Canoldan i gydweithio ar y prosiect CCGC. Mae'r Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi bod yn gweithio gyda ni dros y dwwy fis diwetha ac wedi adeiladu man bwydo adar, wedi plannu tua 200 coeden ac wedi tacluso'r tir o gwmpas eglwys St Gwynno.

 

 

 

---

Sara Melvin with Wynford Price at Daerwynno's rock climbing boulder.

Sara Melvin gyda Wynford Price wrth graig ddringo Canolfan Awyr Agored Daerwynno.

Mae’r wefan Canolfan Awyr Agored Daerwynno yn ffrwyth partneriaeth rhwng y ganolfan ac Ysgol Celf a Dylunio Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd.

Sara Melvin, myfyriwr ar ail flwyddyn ei chwrs gradd mewn Cyfathrebu a Graffeg, sy wedi paratoi’r wefan. Datblygodd Neil Angove Ltd y wefan ac aeth hi’n fyw ganol dydd, Llun 3 Ebrill 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pond dipping

pwll dipio yn Daerwynno

 

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006